Категория "Български език"


Категория на документа: Документи по Български език
Синтаксисът е преди всичко наука за изречението. Разглежда законите, по които думите се свързват в словосъчетания и в изречения, синтактичната служба на думите в изречението, структурните връзки в изречението, класификацията или типологията на изреченията, условията, при които изреченията добиват строен и осмислен характер, правилната им употреба, интонацията, словореда и пр. Изречение е основна, граматически оформена единица на свързана реч, която се отличава със смислово и интонационно единств

Категория на документа: Документи по Български език
Начини на глаголното действие в съвременния български език Въпросът за начините на глаголното действие в славистиката и българистиката (Кратък обзор) 808 Б На известен етап от научната разработка на славянския глаголен вид граматичната мисъл стига до откриване на категорията начин на глаголното действие. Съвременното учение за начините на глаголното действие като категория, качествено различна от вида и същевременно тясно свързана с него, води началото си от основополагащите работи на С. Агрел „

Категория на документа: Документи по Български език
СИНТАКСИС ПРОСТО ИЗРЕЧЕНИЕ 1.Синтактични категории 1.1.Предикация Синтаксисът е наука за свързването на единици от различни класове, при което се получават нови единици. Най-голямата единица, с която се занимава синтаксисът на езика, е изречението. В едно изречение се намират свързани думи, но синтаксисът ги разглежда не като лексикални единици, а като представители на класове думи, известни под името “части на речта”. От гледище на речта свързането засяга думите, а не абстрактните лексикално-гр

Яндекс.Метрика
92 92 100 100